หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
แต่เดิมตำบลนครชุม ตำบลน้ำกุ่ม ของอำเภอนครไทยนั้นรวมเป็น ตำบลเดียวกัน โดยตำบลน้ำกุ่มอยู่ทางทิศเหนือและตำบลนครชุม อยู่ทิศใต้จากทางทิศเหนือลงมาสู่นครชุมสันนิษฐานว่าจะเป็น พวกชาวลาวอพยพลงมาเพื่อแสวงหาที่อยู่ที่ทำกิน ประมาณปี พ.ศ. 1736-1738 ตำบลนครชุมสมัยนั้นมีชื่อเรียกอย่างไรไม่ปรากฏทราบ แต่ว่าหลังจากการอพยพของคนเหล่านั้นมา ชาวพื้นเมืองเดิมซึ่งไม่เคยเห็นคนจำนวนมากเช่นนั้นมาก่อน เรียกว่า "เมืองคนชุม" ส่วนหัวหน้าที่สำคัญในการนำมาครั้งนั้นมี
2 คน เป็นพี่น้องกันผู้พี่ชื่อ ขุนกังหาว ส่วนน้องชื่อขุนหาญห้าว ได้มายึดหลักปักมั่นอยู่บ้านนาลานข้าว และบ้านนาเมือง ต่อมาได้ช่วยกันสร้างที่ประทับสำหรับเจ้าเมืองขึ้น
  (ซึ่งซากอิฐอยู่บ้านนาลานข้าวในปัจจุบัน) และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมือง ต่อมาทรงเห็นว่า เมืองคนชุมนี้ชื่อยังไม่เหมาะสมกับเมือง จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "นครชุม" ต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากจำนวนหมู่บ้านมากขึ้นทำให้การปกครองไม่ทั่วถึง จึงได้แบ่งแยกออกจากตำบลนครชุมเมื่อปี พ.ศ. 2517 และใช้ชื่อว่า "ตำบลน้ำกุ่ม" เป็นต้นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะปกครองท้องที่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2535 หน้า 168 ลำดับที่ 1670 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ซึ่งห่างจากอำเภอนครไทยประมาณ
42 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 149 ตร.กม. คิดเป็นเนื้อที่ 93,125 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,442 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,236 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61

หญิง จำนวน 1,206 คน คิดเป็นร้อยละ 49.39
ความหนาแน่นเฉลี่ย 16.39 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว และตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแสงภา และตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 
ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ตำบลบ่อภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ตำบลแสงภา
และตำบลนาพึง
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ตำบลนาบัว และตำบลนครชุม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านนาวงฆ้อง 65 60 125
2 บ้านน้ำกุ่ม 246 266 512
3 บ้านโปร่งเบี้ย 193 180 373
4 บ้านนาแฝก 303 287 590
5 บ้านนาหิน 98 105 203
6 บ้านโป่งสอ 92 75 167
7 บ้านบุ่งผลำ 239 233 472
รวม 1,236 1,206 2,442