หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
“พัฒนาตำบลน้ำกุ่มบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1
2
 
 
นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 7 [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 6 [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 5 [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนองานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาท่าลี่-เมรุ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 73 
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนองานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพียเหนือ ห [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 66 
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนองานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพีย(แยกนาพ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 61 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพีย(แยกนาพ่อห [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพียเหน [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาท่าลี่- [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
   
 
 
 
 
 
   
 
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว46  [ 11 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว45 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว44  [ 11 ม.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว43  [ 11 ม.ค. 2564 ]
 
   
 
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 038 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
แจ้ง อ.เนินมะปราง การเลือกรรมการผู้แทนผู้บริหารอบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/885 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 410 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ที่ พล 00236.5/412 ลว.15 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม ตามแนวทางการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของกรณีโรคโควิด-19 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ นำเสนอโครงการ ท้องถิ่น มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด ที่ พล 0023.3/ว 037 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
เร่งรัดและตรวจสอบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 15 ม.ค.64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 106 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 033 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว346 ลว 14 ม.ค. 64 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
เชิญประชุมตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมฯ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 92 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.5/ว 315 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/ 713 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว 310 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
โอนเงินจัดสรร งปม.64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2(เดือน ม.ค.-มี.ค.64) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว321 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 153 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว314 ลว 13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว313 ลว 13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
โอนเงินจัดสรร งปม.64 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสพด. ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 2(เดือนม.ค.-มี.ค.64) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว312 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 105 
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 317 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เว็บไซต์ อบต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ให้บริการแล้วค่ะ (4 เม.ย. 2563)    อ่าน 88  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพียเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาท่าลี่-เมรุ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งส [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยชุมพุก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก โดยวิธีเ [ 20 ก.พ. 2563 ]

   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT